انجام دادن کار خوبی با هم، کمک کردن با دیگران، آشنایی پیدا کردن با انسانهای نو. این همه توسط مصروفیت داوطلبانه امکان دارد.

می خواهید مصروفیت داوطلبانه داشته باشید، زبان آلمانی خویش را تقویت دهید، دیگران را همکاری نمایید وکاری خوبی انجام دهید؟ مصروفیت داوطلبانه بدون درنظرداشت اقامه و ملیت ممکن است.

در بایرویت و جوارش بنیادها و سازمانهای بسیاری وجود دارند که می توانند درقسمت فعالیت داوطلبانه شما را یاری نمایند.

در قسمت یافتن فعالیت داوطلبانه که مناسب حال شما باشد با شما همکاری می نماییم وهمچنان در جریان فعالیت داوطلبانه با شما درارتباط می باشی

Shifaa Alkhalaf

Mobil 0170 61 53 215

Email: alkhalaf@freiwilligen-zentrum-bayreuth.de